Evangélium


Az evangélium Isten jó híre minden ember számára. Maga az evangélium szó is ezt jelenti: JÓ HÍR

Akarsz hallani egy jó hírt? Hadd mondjam el a Jó Hírt 4 egyszerű lépésben.1. Isten célja: békesség és örök élet

Isten szeret Téged, és azt akarja, hogy békességben élj vele, és örök életet nyerj.

A Biblia azt mondja: „… békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Róma 5: 3b
„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,     hanem örök élete legyen. ” János evangéliuma 3: 16
„…Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a i Urunkban” Róma 6: 23

Ha Isten terve az, hogy békességünk legyen vele, és örök életünk legyen, miért vannak sokan, akik ezt nem tapasztalják meg?2. A problémánk: bűn és eltávolodás

Isten nem robotokká teremtett minket, hogy lélektelenül szeressük őt és engedelmeskedjünk neki. Ehelyett akaratot és döntési szabadságot adott nekünk.

Azonban Ádámhoz hasonlóan mi is úgy döntünk, hogy nem engedelmeskedünk Istennek, és saját önző utunkat járjuk (olvasd el 1 Mózes 2-3. fejezetét).
Természetünknek ezt az oldalát bűnnek nevezzük, és ez elválaszt bennünket Istentől.

A Biblia azt mondja: Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Róma 3: 23
„A bűn zsoldja a halál.” Róma 6: 23a
„[Miután Ádám vétkezett] kiűzte az Úristen az Éden kertjéből…” 1 Mózes 3: 23
„Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” Ézsaiás 59: 2

A Mi bűneink elválasztanak minket Istentől.
3. Isten megoldása: a kereszt

Jézus Krisztus az egyedüli válasz az Istentől való elszakadás problémájára. Ő meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, hogy megfizesse bűneink büntetését – teljesen áthidalva a szakadékot köztünk és Isten között.

A Biblia azt mondja: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkormeghalt értünk, amikor bűnösök voltunk..” Róma 5: 8
„… nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” ApCsel 4: 12
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között – az ember Krisztus Jézus…” 1. Tim 2: 5
Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” János 5: 24
Isten elkészítette az egyedüli utat…
És nekünk döntenünk kell…


4. Döntés: Fogadd el Krisztust!

Úgy fogadhatjuk el Jézus Krisztust, ha hiszünk az ő üzenetében, és hisszük, hogy egyedül Ő menthet meg minket.

A Biblia azt mondja: „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne [Jézus Krisztusban], az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” ApCsel 10: 43
Jézus így szólt: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” János 14: 1
„Akik pedig befogadták azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” János 1: 12


HOGYAN FOGADHATJUK EL KRISZTUST?

Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és hogy meghalt a bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével. 

Ezek a körök kétfajta életet ábrázolnak. Melyik ábrázolja jobban a te életed? 

Mit szeretnél melyik ábrázolja?


HOGYAN IMÁDKOZZUNK?
Isten, tudom, hogy vétkeztem ellened. Tudom, hogy méltó vagyok a büntetésre, és a jogos büntetés számomra a halál. Szükségem van a bűneim bocsánatára. Jézus köszönöm, hogy Te helyettem átvállaltad a büntetést, köszönöm, hogy meghaltál értem, és így bűneimre bocsánatot nyerhetek. Elfogadlak Téged Megváltómnak. Kérlek foglald el az életem trónját, és tégy olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.